FinnHun finn-magyar-angol internetes szótár és szókincstár

Szótár

guerrilla []

Szavak

magyar (2)

finn (1)

További találatok

Wiktionary (4)

n (context|now|_|rare) A non-official war carried out by small independent groups; a guerrilla war.
n A soldier in a small independent group, fighting against the government or regular forces by surprise raids.
a (military) Relating to, using, or typical of guerrilla warfare, or its principles of small independent or non-official perpetrators.
a (context|marketing) Relating to, using, or typical of guerrilla marketing.