FinnHun suomi-unkari-englanti online-sanakirja ja synonyymikirja

Synonyymikirja

leave suddenly []

Synonyymit

bolt [bˈəʊlt] v